home


Centrum voor Jeugd en Gezin

Meer en meer worden de contouren duidelijk van de centra voor Jeugd en Gezin.
De adviseurs van ToenDra hebben al in het begin van de tachtiger jaren tal van ervaringen opgedaan, die goed toepasbaar gemaakt kunnen worden in centra voor Jeugd en Gezin.
Dit in combinatie met relevante ervaringen op de terreinen onderwijs, jeugdbeleid, jeugdzorg, voortijdig schoolverlaters en aansluiting VMBO - MBO. Tijdens het experimentele onderwijsstimuleringsproject zijn trainingen huisbezoek voor basisscholen ontwikkeld en uitgevoerd met schoolteams. Er zijn gespreksgroepen voor aanstaande ouders en ouders met kinderen van 0-2 jaar opgezet, waarbij de doelgroep zelf de programmering en werving uitvoerde. Dit soort gespreksgroepen zijn ook voor alleenstaande ouders in relatie tot de school uitgevoerd. Er zijn tal van school - buurt projecten rond voeding, spelen en veiligheid tot ontwikkeling gebracht.
Er zijn vele activiteiten tot ontwikkeling gebracht, die nu als laaggeletterdheid benoemd worden. Maar dan direct op buurtniveau, samen met ouders in relatie tot het onderwijs aan hun kinderen.

Kortom: ervaringen uit het verleden in relatie tot huidige opdrachten zijn snel en goed inzetbaar bij de ontwikkelingen van centra voor Jeugd en Gezin.

terug