home


Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we de nodige ervaring opgedaan binnen het onderwijs. Als beleidsontwikkelaar binnen de sector volwasseneneducatie en als afdelingsmanager. Het laatste jaar hebben we opdrachten uitgevoerd die liggen op het snijvlak voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo hebben we een plan van aanpak ontwikkeld voor de directies van Stad en Esch Meppel en Drenthe College om de samenwerking tussen beide instituten te intensiveren. Eenzelfde planontwikkeling is gaande rond de samenwerking tussen het Dr. Nassau College en het Drenthe College. Ook hier hebben de besturen van de beide instituten de wens uitgesproken om middels nauwere samenwerking doorlopende leerlijnen te realiseren en zo de uitval van leerlingen te beperken.

Tevens vervullen we als ToenDra de rol van projectleider in een vernieuwend traject om het beroepsonderwijs dat start in het VMBO en zijn afsluiting krijgt in het MBO in Meppel vorm te geven. Het technisch bedrijfsleven in de regio is hier ten nauwste bij betrokken.

terug