home


Kwaliteitsimpuls welzijnswerk

Het werk met bewoners is vertrekpunt
In de aanpak worden de inspanningen steeds afgemeten aan de vraag: is de bewonersondersteuning effectief? Wat zijn de knelpunten, wat zijn succesfactoren?
De resultaten worden afgemeten aan de kernopgaven zoals die in het Statuut Opbouwwerk zijn omschreven. Het gaat hierbij vooral om de materiŽle verbeteringen voor bewoners, wat bewoners beter kunnen en welke regels zijn ontwikkeld om dat te waarborgen.

De vakgroep opbouwwerk en de opbouwwerkers zijn de centrale factoren
Er is in onze ogen een directe relatie tussen onderlinge openheid en vertrouwen, professionele identiteit en ondernemingsgeest binnen de vakgroep opbouwwerk en het optreden in de wijken. Wij streven ernaar om de positieve energie en enthousiasme van de vakgroep opbouwwerk te mobiliseren.

Met de vakgroep wordt een workshop gehouden rond deze opgave. De uitkomsten van de workshop zijn een gezamenlijk perspectief voor over drie jaar, een inventarisatie van de problemen die moeten worden opgelost en een strategisch plan om tot oplossingen te komen.
De vakgroep wordt begeleid op de uitkomsten van de workshop en het strategisch plan dat zij zelf hebben geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat de opbouwwerkers leren hoe zij zelfstandig als professionals hun vak verder kunnen ontwikkelen.

De lijn die in de vakgroep wordt ontwikkeld dient in afstemming te zijn met het strategisch beleid van de instelling. Hiervoor is het noodzakelijk dat er regelmatig afstemmingsoverleg plaatsvindt met het management van de instelling.

Het instrumentarium
Met alle opbouwwerkers worden individuele gesprekken gevoerd rond zijn of haar werkpraktijk. We bespreken de uitdagingen en opgaven in het werken met bewoners en stellen vast hoe de huidige competenties zich verhouden tot deze uitdagingen. Vervolgens maken we met elke opbouwwerker afspraken m.b.t. een vervolgtraject.
We gaan uit van een ontwikkeltraject waarbij het professionele handelen een centrale plek in inneemt. In het ontwikkeltraject richten we op zowel kennis-, vaardigheden- als houdingsaspecten. Er wordt gewerkt met twee methoden, training on the job en coaching en supervisie.
  • Training on the job
    Korte workshopcyclus met opbouwwerkers en bewoners conform het model 'Participatieve planning' zoals dat door het LCO ontwikkeld is. Dit is vooral aan de orde, wanneer er sprake is van het starten van een opbouwwerkproces.
  • Coaching of supervisie
    We bieden met name beginnende werkers een supervisietraject aan, gericht op de ontwikkeling van een professionele beroepshouding. Wij hebben geconstateerd dat in het verleden te vaak jonge mensen in het diepe zijn gegooid en verdronken. We achten het reflecteren op de eerste ervaringen die je als professional opdoet van wezenlijk belang voor de verdere beroepsuitoefening. Ook de senioren blijken behoefte te hebben aan supervisie. De laatste jaren is er te weinig aandacht geweest voor vakontwikkeling: grosso modo is er sprake van achterstallig onderhoud.

terug